<strike id="d53hr"><dl id="d53hr"></dl></strike>
<strike id="d53hr"></strike><strike id="d53hr"><i id="d53hr"><del id="d53hr"></del></i></strike>
<span id="d53hr"></span><strike id="d53hr"><dl id="d53hr"></dl></strike>
<strike id="d53hr"><i id="d53hr"></i></strike>
<strike id="d53hr"><i id="d53hr"><del id="d53hr"></del></i></strike>
<span id="d53hr"><video id="d53hr"></video></span>
<span id="d53hr"><video id="d53hr"><ruby id="d53hr"></ruby></video></span>
<span id="d53hr"><video id="d53hr"></video></span>
<span id="d53hr"></span><strike id="d53hr"><dl id="d53hr"><del id="d53hr"></del></dl></strike>

Informare legal?


Acceptarea acordului.?Accesarea ?i utilizarea acestui site (denumit ?n continuare ?Site-ul”) intr? sub inciden?a termenilor si condi?iilor de mai jos (denumi?i ?n continuare ?Termeni ?i Condi?ii”), precum ?i a tuturor legilor aplicabile. Prin accesarea Site-ului ?i navigarea acestuia, declara?i c? ?n?elege?i ?n totalitate, accepta?i ?i aproba?i, f?r? nicio limitare sau rezerv?, ace?ti Termenii ?i Condi?ii ?i confirma?i c? orice alte acorduri ?ntre dumneavoastr? ?i Bristol-Myers Squibb sunt ?nlocuite ?i nu mai au nicio valoare sau efect ?n leg?tur? cu accesarea ?i utilizarea Site-ului de c?tre dumneavoastr?. Orice referin?? din cadrul acestor Termeni ?i Condi?ii la ?Bristol-Myers Squibb” cuprinde ?n mod colectiv Bristol-Myers Squibb Company precum ?i toate subsidiarele prezente sau viitoare ale acesteia ?i oricare al?i afilia?i.

Domeniul de utilizare.?Bristol-Myers Squibb gestioneaz? acest Site pentru a oferi utilizatorilor informa?ii personale, educa?ionale ?i pentru a comunica cu dumneavoastr?. Nu ezita?i s? naviga?i pe Site. Pute?i s? desc?rca?i materialele afi?ate pe Site doar ?n scop necomercial ?i personal, cu condi?ia de a p?stra toate notific?rile privind drepturile de autor ?i alte drepturi de proprietate intelectual? cuprinse ?n materiale. Cu toate acestea, nu pute?i s? distribui?i, s? modifica?i, s? transmite?i, s? reutiliza?i, s? reposta?i sau s? utiliza?i con?inutul Site-ului, inclusiv textul sau imaginile, ?n scop public ?i/sau comercial, f?r? acordul scris prealabil al Bristol-Myers Squibb Company. ?n?elege?i c? Bristol-Myers Squibb nu garanteaz? faptul c? informa?ia cuprins? ?n acest Site este adecvat? sau disponibil? pentru utilizare ?n locuri din afara Statelor Unite ale Americii ?i este interzis accesul la Site din zone unde con?inutul acestui Site poate fi ilegal sau neadecvat. Persoanele care aleg s? acceseze Site-ul din alte loca?ii vor face acest lucru din proprie ini?iativ? ?i sunt r?spunz?toare de respectarea legilor locale aplicabile.

Absen?a sfaturilor medicale.?Site-ul nu cuprinde sfaturi medicale. Cu mici excep?ii, produsele Bristol-Myers Squibb sunt disponibile doar pe baza unei prescrip?ii eliberate de un profesionist ?n domeniul s?n?t??ii. Bristol-Myers Squibb nu este implicat? ?n oferirea de servicii sau sfaturi profesionale medicale sau similare, iar informa?iile existente pe Site nu ?nlocuiesc sfaturile medicale oferite de un profesionist ?n domeniul s?n?t??ii. ?n cazul ?n care dori?i sau ave?i nevoie de astfel de servicii sau sfaturi, trebuie s? consulta?i ?n cel mai scurt timp un medic sau un profesionist ?n domeniul s?n?t??ii.

Informa?ii despre produse. Informa?iile despre produse furnizate pe Site sunt destinate numai persoanelor care locuiesc ?n Statele Unite ale Americii. Totu?i, Site-ul ?i link-urile sale pot con?ine informa?ii despre produse care pot fi sau nu disponibile ?ntr-o anumit? ?ar?, teritoriu sau regiune a lumii (inclusiv Statele Unite ale Americii), pot fi disponibile sub diferite m?rci comerciale ?n ??ri diferite ?i, acolo unde este cazul, pot fi aprobate sau admise de c?tre un organism de reglementare guvernamental pentru vanzare sau utilizare, cu indica?ii ?i restric?ii diferite ?n ??ri diferite. Nicio informa?ie de pe Site nu trebuie interpretat? drept promo?ie sau solicitare pentru vreun produs sau serviciu sau pentru utilizarea vreunui produs sau serviciu care nu este autorizat de legile ?i reglement?rile din ?ara ?n care v? afla?i, inclusiv Statele Unite ale Americii. Pentru informa?ii specifice despre anumite produse, trebuie s? consulta?i informa?iile complete de prescriere, ?n forma ?n care acestea au fost aprobate de autoritatea guvernamental? relevant? din ?ara ?n care v? afla?i. Informa?iile de prescriere furnizate aici se bazeaz? pe regulile de etichetare din Statele Unite ale Americii, existand posibilitatea s? nu fie adecvate ?n afara Statelor Unite ale Americii.

Protec?ia drepturilor de autor. Trebuie s? pleca?i de la premisa c? toate imaginile ?i textele de pe Site sunt protejate prin drepturi de autor, cu excep?ia cazului ?n care se men?ioneaz? altceva, ?i nu pot fi utilizate f?r? permisiunea scris? a Bristol-Myers Squibb Company, ?n conformitate cu ace?ti Termeni ?i Condi?ii sau cu textul de pe Site. Bristol-Myers Squibb nici nu garanteaz? ?i nici nu declar? faptul c? utilizarea de c?tre dumneavoastr? a materialelor afi?ate pe Site nu va ?nc?lca drepturile ter?ilor care nu sunt de?inu?i de sau afilia?i grupului de societ??ii Bristol-Myers Squibb.

M?rci comerciale.?M?rcile comerciale, denumirile comerciale, siglele ?i m?rcile de serviciu (denumite ?n mod colectiv ?M?rci Comerciale") afi?ate pe Site sunt M?rci Comerciale ?nregistrate ?i ne?nregistrate ale Bristol-Myers Squibb ?i ale altor entit??i. Niciuna dintre informa?iile cuprinse pe Site nu trebuie interpretat? ca o acordare ?n mod implicit, sau bazat? pe regula estoppel sau ?n alt mod, a unei licen?e sau a unui drept de utilizare a oric?rei M?rci Comerciale afi?ate pe Site, f?r? acordul prealabil scris al Bristol-Myers Squibb sau al unui ter? care ar putea s? de?in? M?rcile Comerciale afi?ate pe Site. Utilizarea M?rcilor Comerciale afi?ate pe Site sau a oric?rui alt con?inut de pe Site, ?n alt mod decat conform celor prev?zute ?n prezentele Termene ?i Condi?ii, este strict interzis?. De asemenea, trebuie s? lua?i cuno?tin?? de faptul c? Bristol-Myers Squibb ??i va exercita ?n mod ferm drepturile sale de proprietate intelectual? ?n m?sura permis? de lege, inclusiv prin deschiderea urm?ririi penale, dac? este necesar.

Excluderea garan?iei.?De?i Bristol-Myers Squibb face toate demersurile rezonabile pentru a include pe Site informa?ii corecte ?i actuale, Bristol-Myers Squibb nu garanteaz? corectitudinea acestora. Bristol-Myers Squibb nu ??i asum? nicio r?spundere, ?n limitele permise de lege, pentru nicio eroare sau omisiune cuprins? pe Site. F?r? a limita cele de mai sus, toate informa?iile cuprinse pe Site v? sunt furnizate "CA ATARE" F?R? NICIUN FEL DE GARAN?IE, EXPLICIT? SAU IMPLICIT?, INCLUSIV, DAR F?R? A SE LIMITA LA, GARAN?II IMPLICITE PRIVIND CALITATEA COMERCIAL?, ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP SAU ABSEN?A CONTRAFACERII. Men?ion?m c? este posibil ca unele jurisdic?ii s? nu permit? excluderea garan?iilor implicite, prin urmare unele dintre excluderile de mai sus s-ar putea s? nu vi se aplice. Verifica?i legisla?ia local? pentru a vedea dac? exist? restric?ii sau limit?ri ?n leg?tur? cu excluderea garan?iilor implicite.

Limitarea r?spunderii.?Accesa?i, utiliza?i ?i naviga?i pe acest Site pe propria dumneavoastr? r?spundere. Nici Bristol-Myers Squibb ?i nicio alt? parte implicat? ?n crearea, elaborarea sau livrarea Site-ului nu sunt r?spunz?toare pentru nicio form? de daune-interese, directe, implicite, subsidiare sau indirecte, ce rezult? din faptul c? a?i accesat sau utilizat Site-ul. Bristol-Myers Squibb nu ??i asum? nicio r?spundere ?i nu va fi r?spunz?toare pentru nicio deteriorare a calculatorului dumneavoastr? sau a altor propriet??i sau pentru viru?ii care ar putea s? vi le infecteze ca urmare a acces?rii, utiliz?rii sau navig?rii pe Site sau a desc?rc?rii oric?ror materiale, date, texte sau imagini de pe Site.

Interzicerea transmiterii de informa?ii.?Anumite zone ale Site-ului pot s? v? permit? s? accesa?i forumuri online ?i s? trimite?i e-mailuri sau s? oferi?i ?n alt mod feedback c?tre Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb nu avizeaz? ?i neag? ?n mod expres orice r?spundere pentru orice con?inut din aceste forumuri. Nu pute?i s? afi?a?i sau s? transmite?i niciun con?inut cu caracter ilegal, amenin??tor, calomnios, def?im?tor, obscen, indecent, incitant, pornografic sau profan sau orice materiale care ar putea constitui sau ?ncuraja un comportament ce poate fi considerat infrac?iune, poate atrage r?spunderea civil? sau poate ?nc?lca ?n alt mod oricare lege.

?n plus, nu ave?i dreptul s? afi?a?i sau s? transmite?i orice informa?ii care (a) ?ncalc? drepturile altor persoane sau via?a privat? a acestora sau drepturile de publicitate, (b) sunt protejate de drepturi de autor, m?rci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectual?, cu excep?ia cazului ?n care proprietarul acestor drepturi ?i-a exprimat ?n mod expres acordul scris, (c) cuprind un virus, un bug sau alte elemente d?un?toare, sau (d) sunt folosite pentru a complota ?n mod ilegal ?mpotriva altei persoane, cu limitarea rela?iilor comerciale sau a concuren?ei. Ve?i fi unic r?spunz?tor pentru daunele ce rezult? din orice ?nc?lcare a drepturilor de autor, a m?rcilor comerciale sau a altor drepturi de proprietate intelectual?, sau pentru orice alt prejudiciu ce rezult? din accesarea sau utilizarea Site-ului de c?tre dumneavoastr?.

Transmiterea Datelor cu Caracter personal ale utilizatorului.?Orice ?informa?ie care identific? persoanele sau date cu caracter personal" din cadrul comunic?rilor electronice c?tre Site intr? sub inciden?a?politicii de confiden?ialitate. Pe de alt? parte, orice comunic?ri sau materiale pe care le transmite?i c?tre Site prin po?t? electronic? sau ?n alt mod, inclusiv orice date, ?ntreb?ri, comentarii, sugestii sau alte asemenea, sunt ?i vor fi considerate informa?ii neconfiden?iale ?i nesupuse drepturilor de proprietate intelectual?. ?n?elege?i c? orice transmite?i sau afi?a?i poate fi folosit de c?tre Bristol-Myers Squibb ?n orice scop, inclusiv, dar f?r? a se limita la, orice reproducere, dezv?luire, transmitere, publicare, difuzare ?i afi?are. ?n plus, Bristol-Myers Squibb are libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how, procese sau tehnici cuprinse ?n orice comunicare pe care o transmite?i c?tre Site ?n orice scop, inclusiv, dar f?r? a se limita la, elaborarea, fabricarea, comercializarea ?i vanzarea produselor ?i a serviciilor folosind aceste idei, concepte, know-how, procese sau tehnici.

Linkuri c?tre alte site-uri.?Bristol-Myers Squibb nu a revizuit niciunul dintre site-urile ter?e legate prin link de Site ?i nici nu este r?spunz?tor pentru con?inutul acestor site-uri sau al oric?ror alte site-uri legate de Site. Accesarea de c?tre dumneavoastr? a oric?ror pagini din afara Site-ului sau a oric?ror alte site-uri se realizeaz? pe propriul dumneavoastr? risc. Odat? ce accesa?i un link c?tre un alt site, citi?i avizul juridic ?i politica de confiden?ialitate de pe site-ul nou. Acestea pot fi diferite de cele care se aplic? Site-ului.

Legea aplicabil?.?Prezentul acord ?i executarea acestuia intr? sub inciden?a legilor statului New Jersey, Statele Unite ale Americii, f?r? a lua ?n considerare prevederile privind conflictul de legi. Sunte?i de acord ca orice divergen?e ?i probleme ce apar ?n urma acces?rii ?i utiliz?rii de c?tre dumneavoastr? a Site-ului ?i a prezentului acord s? fie supuse jurisdic?iei exclusive a statului New Jersey, SUA ?i a instan?elor federale din Mercer County, New Jersey, SUA. ?n m?sura permis? de legea aplicabil?, orice preten?ii sau ac?iuni ce rezult? din sau ?n leg?tur? cu accesarea sau utilizarea Site-ului de c?tre dumneavoastr? trebuie formulate ?n fa?a instan?elor de judecat? ?n termen de doi (2) ani de la data la care a ap?rut preten?ia sau dreptul la ac?iune.

Modificarea acordului.? Bristol-Myers Squibb poate s? revizuiasc? oricand Termenii ?i Condi?iile care guverneaz? accesul ?i utilizarea Site-ului. Orice revizuire a acestor Termeni ?i Condi?ii va fi afi?at? pe Site. Trebuie s? respecta?i orice astfel de revizuiri ?i prin urmare s? verifica?i periodic Termenii ?i Condi?iile afi?ate pe Site.

?

小草视频在线观看播放 视频